Algemene voorwaarden

Artikel 1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan de opdrachtgever: degene die opdracht geeft tot een dienst. Onder Energielabel Westland wordt verstaan: degene die een opdracht aanvaardt.

Artikel 2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Energielabel Westland en opdrachtgever betreffende door Energielabel Westland ten behoeve van opdrachtgever verrichte of te verrichten keuringen. Afwijkingen van de algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voor zover ze schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.

Artikel 3 De uitvoering van verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.

Artikel 4 Energielabel Westland behoudt zich het recht voor keuringsopdrachten zonder opgaaf van redenen te weigeren.

Artikel 5 De opdrachtgever is bij een uitgevoerde opdracht honorarium verschuldigd.

Artikel 6 Betaling van het factuurbedrag door opdrachtgever dient te geschieden binnen 10 dagen na de factuurdatum door middel van storting ten gunste van Energielabel Westland op het aangegeven bankrekeningnummer.

Artikel 7 Opdrachtgever is verplicht aan Energielabel Westland bij een niet tijdige betaling te vergoeden de buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, die zijn gemaakt tot inning van de vordering van Energielabel Westland. Mocht u de betaling vergeten zijn zullen wij u altijd kosteloos een herinnering sturen, na de eerste herinnering kunnen er extra kosten aan verbonden zijn.

Artikel 8 Opdrachtgever gaat ermee akkoord dat Energielabel Westland de opgenomen gegevens in het woning dossier van de woning bewaard voor kwaliteitsbewaking, en dat er door de certificatie instelling mogelijk een controle onderzoek uitgevoerd zal worden.

Artikel 9 Opdrachtgever gaat ermee akkoord dat het monitoringgegevens (opgenomen gegevens van de woning) aan de rijksoverheid worden verstrekt.

Artikel 10 De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van de wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 11 De aansprakelijkheid van Energielabel Westland beperkt zich tot maximaal de hoogte van de keuringsvergoeding.

Artikel 12 Energielabel Westland is niet aansprakelijk voor eventuele gevolg schade en kosten/ inkomsten derving door gegeven adviezen, opgestelde Energielabels of opgestelde WWS-rapporten.

Artikel 13 Bij klachten dient opdrachtgever Energielabel Westland binnen 14 dagen na oplevering van de werkzaamheden op de hoogte te brengen. Na het verstrijken van de genoemde periode wordt geacht dat opdrachtgever de werkzaamheden en/of facturen te hebben geaccepteerd.

Artikel 14 Alle rechtsverhoudingen tussen Energielabel Westland en opdrachtgever waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen die verband houden met de rechtsverhouding tussen Energielabel Westland en opdrachtgever waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, en niet in onderling overleg tot een oplossing komen, worden uitsluitend voorgelegd aan de rechtbank te 's-Gravenhage.